دریافت فرم های اداره آمار و اطلاعات

عنوان word
آمار دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک بومی و غیر بومی
آمار دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک ایرانی و غیر ایرانی
آمار دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک وضعیت جسمانی
آمار دانشجویان مشغول به تحصیل واحد
 آمار فارغ التحصیلان از بدو تاسیس واحد
فعالیت های  باشگاه پژوهشگران جوان
فرم مربوط به تجهیزات آزمایشگاه های واحد
فرم مربوط به ثبت اطلاعات ترابری و ارتباطات
فرم مربوط به تجهیزات و سیستم های مکانیزه
فرم مربوط به ثبت اطلاعات سایت های رایانه ای اینترنت و اینترانت
فرم مربوط به ثبت اطلاعات سمینارهای پژوهشی
فرم مربوط به ثبت اطلاعات شرکت در همایش های بین المللی
فرم مربوط به طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی
فرم مربوط به ثبت اطلاعات طرح های تحقیقاتی
فرم آمار و اطلاعات دانشجویی
فرم مربوط به اطلاعات اساتید
فرم مربوط به اطلاعات رویداد های ورزشی
فرم مربوط به آمار دانشجویان ثبت نام شده واحد
فرم مربوط به آمار فارغ التحصیلان  واحد به تفکیک بومی و غیر بومی
فرم مربوط به ثبت اطلاعات آزمایشگاه و کارگاه
فرم مربوط به ثبت اطلاعات بودجه
فرم مربوط به زمین های واحد
فرم مربوط به ساختمان های واحد
فرم مربوط به فعالیت های  انجمن های علمی
فرم مربوط به ثبت فعالیت ها در حوزه پژوهش
فرم مربوط به فعالیت های فرهنگی و هنری واحد
فرم مربوط به کاربری های ساختمان
فرم مربوط به اطلاعات کارکنان
فرم مربوط به کامپیوترهای واحد
فرم مربوط به ثبت اطلاعات کتابخانه
فرم مربوط به ثبت اطلاعات مسابقات و جشنواره ها
فرم مربوط به ثبت مشخصات پرسنل فناوری اطلاعات
فرم مربوط به وسائط نقلیه واحد