رئیس دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی:           محمد هادی اتابک زاده
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم دینامیکی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733682302
پست الکترونیک: mh_atabak@yahoo.com