اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           محمد علی شهریاری
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173214586
پست الکترونیک:

mash_1097@yahoo.com

   
اطلاعات بیشتر