باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر

در شش ماهه نخست سال 1397

 

ارائة مقالات زیر توسط اعضا باشگاه به نام باشگاه واحد بوشهر در مجلات علمی

 • مقالة خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان "Synthesis of novel amperometric urea-sensor using hybrid synthesized NiONPs/ GO modified GCE in aqueous solution of cetrimonium bromide" در مجلة ISI (WOS)، Ultrasonics – Sonochemistry.
 • مقالة خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان " Ultrasound assisted fabrication of a novel optode base on a triazine based Schiff base immobilized on TEOS for copper detection" در مجلة ISI (WOS)، Ultrasonics – Sonochemistry.
 • مقالة خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان " Combinatorial experimental and DFT theoretical evaluation of a nano novel thio-dicarboxaldehyde based Schiff base supported on a thin polymer film as a chemosensor for Pb2+ detection" در مجلة ISI (WOS)، Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry.
 • مقالة خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان " Silver-choline chloride modified graphene oxide: Novel nanobioelectrochemical sensor for celecoxib detection and CCD-RSM model" در مجلة ISI (WOS)، Ultrasonics – Sonochemistry.
 • مقالة خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان " Electrospun nanofibers decorated with bio-sonochemically synthesized gold nanoparticles as an ultrasensitive probe in amalgam-based mercury (II) detection system " در مجلة ISI (WOS)، Ultrasonics – Sonochemistry.
 • مقالة آقای رئوف فروتن تحت عنوان " Pb(II) and Cd(II) removal from aqueous solution, shipyard wastewater, and landfill leachate by modified Rhizopus oryzae biomass" در مجلة ISI (WOS)، Materials Research Express.
 • مقالة آقایان فرشاد قنبری و رزاق عبیدی تحت عنوان " Age structure and growth of Cyprinion tenuiradius (Heckel, 1843) (Cyprinidae), in southern Iran " در مجلة ISI، Advances in Bioresearch.
 • مقاله آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " تعیین مقادیر فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت عضله ماهی مید (Liza klunzingeri) در بندر بوشهر" در مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده.
 • مقاله خانم مریم دهداب تحت عنوان " Computational Evaluation of N-Thiazolyl-2-Cyanoacetamide Derivatives on Corrosion Inhibition of Aluminum" در مجله ISI (listed)، Journal of Failure Analysis and Prevention
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " تحلیل نابرابری های آموزشی در بُعد منطقه­ای مطالعه موردی: شهرستان های استان هرمزگان" در مجلة علمی ترویجی (ISC)، پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان.
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان "سنجش سطح توسعه روستایی شهرستان های استان بوشهر با تاکید بر برخی شاخص های اجتماعی" در مجلة علمی پژوهشی ISC، مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان  " Designing the Structural Equation Model of Agricultural Entrepreneurship Development in Rural Areas of Iran (Case Study: Villages of Marvdasht County)" در مجلة علمی پژوهشی (ISC) International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems.
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " تحلیل برخی مؤلفه های اجتماعی اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه:سکونتگاه های شهری شهرستان سراوان)" مجلة علمی پژوهشی (ISC) امنیت پژوهی.
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " ارزيابي سطح توسعه استان هاي كشور در حوزه ايمني و ترافيك جاده اي (مقطع زماني1392-1390)" علمی پژوهشی (ISC) جغرافیا.
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش و ارزيابي عملكرد استان بوشهر در بخش زراعت" در مجلة پژوهشهاي زراعي در حاشيه كوير
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش و تحلیل برخی مؤلفه‌های فرهنگی توسعه در شهرستان‌های استان بوشهر با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه" در مجلة علمی مطالعات محیطی هفت حصار.
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " واکاوی سازههای فردی و اجتماعی مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی کامفیروز شهرستان مرودشت" در فصلنامه پژوهش­های روستایی.
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " تحلیل نابرابری منطقه­ای استان­های کشور در ارائه خدمات آموزشی-ترویجی کشاورزی به روستائیان" در فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی.
 • مقالة آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش و تحلیل شکاف توسعه بین سکونتگاههای روستایی استان بوشهر با تاکید بر مقایسه تطبیقی شهرستانهای شمالی و جنوبی " در فصلنامه جغرافیایی سرزمین.
 • مقالة آقای سجاد نژاد حسن تحت عنوان " Ultra low-power DC voltage limiter for RFID application in 0.18-µm CMOS technology" در مجلةISI (WOS)، Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences.

 

ارائة مقالات زیر توسط اعضا باشگاه به نام باشگاه واحد بوشهر در کنفرانس های علمی

 • مقاله آقای احسان گرد تحت عنوان " Optimizing energy conversion procedure of PMSG wind turbines with no mechanical sensors" در پنجمین کنفرانس بین المللی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی بصورت سخنرانی.
 • مقاله آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " پایش سطح عنصر سلنیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در بندربوشهر" در پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی بصورت سخنرانی.
 • مقاله آقای سبحان دراهکی تحت عنوان " طراحی خودرو هیبریدی سری با استفاده از نرم‌افزار ادوایزر با در نظرگیری میزان آلاینده‌های خروجی" در کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین بصورت سخنرانی.
 • مقاله خانم الهه احسان دوست تحت عنوان " مطالعه بر آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی جهت مقاوم سازی مطالعه موردی:شهرستان کازرون" در کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر بصورت سخنرانی
 • مقاله آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " تعیین میزان چربی موجود در ماهی شوریده بندر بوشهر با استفاده از روش های انجماد زدایی" در کنفرانس بین المللی ایده های نو در محیط زیست، گردشگری و کشاورزی بصورت سخنرانی