نام طرح مجری وضعیت طرح
مطالعه بازار صنعت بسته بندی قیر در ایران و بررسی پتانسیل استان بوشهر در بین استان های مختلف کشور مهدی موید کان لم یکن
بررسی ارتباط بین پراکنش پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در جنوب استان بوشهر اسماعیل کوهگردی خاتمه یافته
کارایی ابزارهای اقتصادی در کاهش آلودگی های زیست محیطی ویدا واعظی خاتمه یافته
بازتاب رخدادهای عصر فردوسی و موقعیت زندگی سیر حوادث و اندیشه های شاعر سید احمد حسینی کازرونی خاتمه یافته
بررسی سن و رشد و صفات مورفومتریک و مریستیک ماهی Garra rufa در رودخانه دالکی بوشهر عبدالرحیم پذیرا خاتمه یافته
طراحی و پیاده سازی نرم افزاری سیمولاتور انتشار امواج آکوستیکی در آب فرزان رشیدی خاتمه یافته
بررسی سکه های نبشته دار ساسانی مریم انصاری خاتمه یافته
پژوهشی در استراتژیهای نگارش انگلیسی به عنوان حلقه مفقود شده در تهیه و تدوین مطالب درسی برای دوره های آموزش نگارش انگلیسی حسین سعدآبادی خاتمه یافته