نام طرح مجری وضعیت طرح
آت اکولوژی و عوامل موثر در استقرار چند گونه مهم مرتعی با استفاده از روش اوردیناسیون فاضل امیری خاتمه یافته
بررسی سطح آگاهی ، نگرش و اظهار عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر درباره بیماری ایدز بهناز حاجی عسکر خاتمه یافته
بررسی رفتار صندوقه های مکشی به عنوان پی سازه های دریایی تحت بارهای بیرون کششی در ماسه یحیی رحیمی خاتمه یافته
کاهش پیچیدگی و آنالیز شبیه سازی در تکنولوژی میکرو  و با بکارگیری کاهش مرتبه یوسف قیصری خاتمه یافته
شناخت ماهیان و بررسی اثرات دما ، شوری و هدایت الکتریکی بر روی پویایی جمعیت ماهی حمری ( Barbus Luteus) در رودخانه های دالکی و حله بوشهر عبدالرحیم پذیرا خاتمه یافته