نام طرح مجری وضعیت طرح
روش های نوین مدیریت بار محمد هادی کریمی  
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر درمورد عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی و مطالعه آنان ناصر امینی خاتمه یافته
یک الگوریتم عددی برای محاسبات تجدید تنش با انتگرال گیری عددی از معادلات بنیادی در محدوده تغییر شکلهای غیر خطی بزرگ محسن ایزدی نیا خاتمه یافته
بررسی آرا و عقاید دینی هخامنشیان داود یحیایی خاتمه یافته
بررسی جایگزین های مجازات حبس در حوزه قضایی شهرستان بوشهر اسماعیل عبداللهی خاتمه یافته
بررسی ارتباط بین تغییرات پوشش گیاهی و عوامل فیزیو گرافیک در نواحی کوهستانی منطقه عسلویه، استان بوشهر اسماعیل کوه گردی خاتمه یافته
وقت در عرفان بین قرن ششم تا هشتم سید محمود سید صادقی راکد
عناصر فرهنگ اسلامی در گلستان سعدی عبد الله رضائی خاتمه یافته
افزایش مقاومت فشاری بتن کفی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی علیرضا کیانی خاتمه یافته
بررسی برخی کلاس های اول کتگوری [RM] σ یوسف قیصری خاتمه یافته
تغییرات شتاب طبقات بر حسب ارتفاع علیرضا فیوض راکد
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بهناز حاجی عسکر خاتمه یافته
بررسی آداب و رسوم اجتماعی و القاب و عناوین طبقاتی در تاریخ بیهقی سید احمد حسینی کازرونی خاتمه یافته
یررسی صفات مرفومتر یک، مریسیتیک،سن و رشد و عادات غذایی مار ماهی خاردار آب شیرین عبد الرحیم پذیرا خاتمه یافته
مطالعه سیستم های کوانتومی میرا ابراهیم حیدری خاتمه یافته
امام علی (ع) از دیدگاه تشیع و تسنن و اندیشمندان و شاعران نامدار عرب یعقوب پورنجف خاتمه یافته
خواص مغناطیسی مدل آیزنیگ عرضی تصادفی در شبکه مکعبی حاتم محمدی کامروا راکد
اتصالات سازه های فولادی علیرضا کیانی خاتمه یافته
آشکارسازی سیگنال های باند محدود با استفاده از ویولت های متعامد مصطفی درختیان خاتمه طرح