رئیس اداره امور آموزشی ، دانشجویی و پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:           عباس صادرپور هنگامی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
گرایش: فیزیولوژی ورزش
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733320294