مدیر گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی:           مهران حسین افشاری
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه حسابداری

کلیه گرایش ها در مقاطع   کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه                   9/30 الی 12/30    بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه               8 الی 11               بوشهر دانشکده علوم انسانی

آرایش ترمی

حسابداری (دکتری)

حسابداری (کارشناسی ارشد)

 حسابداری (کارشناسی ارشد ورودی 1400 به بعد)

حسابداری (کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی)
حسابداری(کارشناسی ناپیوسته ورودی 1400 به بعد)
حسابداری (کارشناسی پیوسته)

حسابداری(کارشناسی پیوسته ورودی 1400 به بعد)

حسابداری (کارشناسی پیوسته 95 به قبل)
حسابداری (کارشناسی پیوسته 1400 به بعد)

 دروس

حسابداری (دکتری)

حسابداری (کارشناسی ارشد)

حسابداری (کارشناسی پیوسته 1400 به بعد)