مدیر گروه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل

نام و نام خانوادگی:           عباس برزگرزاده
رشته تحصیلی: حقوق بین الملل
گرایش: حقوق بین الملل
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09125607067
پست الکترونیک: Abbasbarzegar60@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور ساعت حضور مدیر گروه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی ارشد

دوشنبه و چهارشنبه   12 الی 15    دانشکده علوم انسانی

جدول ترم بندی

حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد)

حقوق بین الملل (کارشناسی ارشد)
حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد)
حقوق بین الملل (دکتری)
حقوق جزا و جرم شناسی(دکتری)
حقوق خصوصی(دکتری)

 دروس

حقوق بین الملل (کارشناسی ارشد)
حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد)