مدیر گروه زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی:           حسین سعدآبادی مطلق
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
گرایش: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173717371
پست الکترونیک:

saadabadi.mh@iaubushehr.ac.ir

saadabadimh@gmail.com

   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی ، ادبیات زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی و زبانشناسی همگانی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

یکشنبه و چهارشنبه    9 الی 12    دانشکده علوم انسانی

آرایش ترمی

آموزش زبان انگلیسی (دکتری)

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد ورودی های 96 به بعد)
ادبیات انگلیسی(کارشناسی)
مترجمی زبان انگلیسی(کارشناسی)

 دروس

آموزش زبان انگلیسی (دکتری)

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)