مدیر گروه زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی:           حسین سعدآبادی مطلق
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
گرایش: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173717371
پست الکترونیک:

saadabadi.mh@iaubushehr.ac.ir

saadabadimh@gmail.com

   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی ، ادبیات زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی و زبانشناسی همگانی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه و دوشنبه    8 الی 14    دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه و جمعه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

آرایش ترمی

آموزش زبان انگلیسی (دکتری)

 دروس

آموزش زبان انگلیسی (دکتری)

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)