عنوان رساله های دکتری

   زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد

   دانشکده علوم انسانی
  دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت انجام امور اداری مربوط به دفاع دانشجویان، کارشناسان حوزه پژوهش در روزهای اول و دوم مرداد ماه 97 در ساعات اداری در دانشگاه حضور خواهند داشت.

حوزه پژوهش و فناوری واحد بوشهر