شماره تماس اداری مالی :

077-336

نمابر :

077-336

دفتر مدیر اداری:

077-336

آدرس :

بوشهر - عالی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

 

 

پست الکترونیکی:  @iaubushehr.ac.ir