شماره تماس اداری مالی :

077-33536402

نمابر :

077-33552003

دفتر مدیر اداری:

077-33552003

آدرس :

بوشهر - عالی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

 

 

پست الکترونیکی:  @iaubushehr.ac.ir