نام ونام خانوادگی : مهران حسین افشاری
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : mehranafs@gmail.com
تلفن تماس : 07733350820