مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران

نام و نام خانوادگی:           غلامرضا جعفری نیا  
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
گرایش: جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09171726337
پست الکترونیک: Jafarinia.reza@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

سه شنبه       8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه      8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

آرایش کلی

جامعه شناسی (دکتری)

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)

جدول ترم بندی

جامعه شناسی (دکتری)

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)

 دروس

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)