مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی:           سید محمود سید صادقی
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
گرایش: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173144468
پست الکترونیک: Sadeghi.mahmood33@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

سه شنبه و چهارشنبه  11 الی 14    دانشکده علوم انسانی

جدول ترم بندی

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی)

 دروس

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد)
زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی)
دروس عمومی