اداره امور مالی و تسهیلات اعتباری

اداره حسابداری
 بایگانی اسناد مالی 
  اموال

رئیس امور مالی و تسهیلات اعتباری

نام و نام خانوادگی:           حسین قربانی
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733536402
پست الکترونیک: h.ghorbani[at]iaubushehr.ac.ir