رئیس امور اداری و مدیریت منابع انسانی

نام ونام خانوادگی :    
رشته تحصیلی :  
گرایش:  
مدرک تحصیلی :  
 شماره تماس : 07733552003