اداره کل امور اداری و منابع انسانی

  اداره کارگزینی 
  اداره تدارکات 
  اداره خدمات 
نام ونام خانوادگی : سید مرتضی محمودی
رشته تحصیلی : هنر
گرایش: ادبیات نمایشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 شماره تماس : 07733552003