مدیر گروه روانشناسی عمومی

نام و نام خانوادگی:           مولود کیخسروانی
رشته تحصیلی: روانشناسی
گرایش: روانشناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه روانشناسی عمومی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه     10/30 الی 13/30    بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه     8 الی 11             بوشهر دانشکده علوم انسانی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته: روانشناسی بالینی

جدول ترم بندی

روانشناسی عمومی (دکتری)
روانشناسی عمومی (کارشناسی ارشد)

روانشناسی (کارشناسی)

 دروس

روانشناسی عمومی (دکتری)
روانشناسی بالینی (کارشناسی ارشد)
روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد)
روانشناسی (کارشناسی)
دروس عمومی