رئیس اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

  نام ونام خانوادگی : سید باقر فرحی بزرگ
رشته تحصیلی : مهندسی برق
گرایش : قدرت
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سمت : رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  شماره تماس : 07733682305-9