مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

امور پژوهشی ارتباط با صنعت

مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

نام و نام خانوادگی:           عباس شریعتی نیا
رشته تحصیلی: ریاضی
گرایش: جبر
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733320294
پست الکترونیک: ashariatinia14@gmail.com