مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی:           انسیه  ماهینی
رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی
گرایش: الهیات و معارف اسلامی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 07733552003
پست الکترونیک: nc1388@hotmail.com