مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی:           قدیر خواجه پور
رشته تحصیلی: تعلیم و تربیت اسلامی
گرایش: تعلیم و تربیت اسلامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: 07733552098