نیمسال تابستان سال تحصیلی 95-96

انتخاب واحد

1396/04/17  الی  1396/04/21

شروع کلاس ها

1396/04/24

پایان کلاس ها

1396/06/02

امتحانات پایان ترم

1396/06/04  الی  1396/06/09