آیین نامه آموزشی

 

انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند، لیکن در صورتی که این امر به تاخیر افتد و تاخیر از  سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود، انتخاب واحد درسی دانشجو با تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. در این حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

منع تحصیل همزمان

دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت، در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

 

سال تحصیلی

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل6 هفته آموزش است.

 

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

*تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه های ذی ربط تعیین می گردد.

*تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.

*در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

*چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی، نیمسال آخر تحصیل دانشجو بوده و 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

*چنانچه در ترم آخر تحصیلی، دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را (حداکثر به تعداد 4 واحد) در نیمسال مذبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.

*دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال  او 17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

درس معرفی به استاد

*چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 6 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یک بار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود درس یا دروس مذبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف (بلااثر) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

 

درس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم

*انتخاب دروس وصایای امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم برای کلیه دانشجویان امکان پذیر است و در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده 20 آنها را انتخاب و بگذراند.

*چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهای درسی رعایت تقدم و تاخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش قبل از شروع امتحانات آن نیمسال، نسبت به حذف دروس غیر مجاز اقدام می نمایند.

حداکثر مدت مجاز تحصیل

*حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال، کارشناسی پیوسته 6 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 5/8 سال است.

حضور و غیاب دانشجو

*غیبت غیر موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی یا نظری- عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

غیبت در جلسه امتحان

*غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.

 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

*ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف درسی، نتیجه امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می گیرد.

حداقل نمره قبولی

*حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 (استثنائاً درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی راکسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

*برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تاثیر داده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.

درس ناتمام

در مواردی مانند دروس پروژه نهایی، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی و تمرین دبیری در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده میسر نباشد، آن درس یا دروس ناتمام تلقی شده و دانشجو موظف است با پرداخت شهریه و با نظر گروه در نیمسال بعد مجدداً انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

نام نویسی مشروط

*میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت مشروط محسوب و نام نویسی در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

  *دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

دانشجوی مشروط

*دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته، که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند "میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12 باشد" اخراجی تلقی می گردند.

*به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق گردد تا تحصیل نمایند.

نیمسال جبرانی

*دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانند در پایان دوره حداکثر 14 واحد از درس های نظری را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در یک نیمسال و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درس های نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند. مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند.

مدت مرخصی تحصیلی

*دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، با پرداخت شهریه ثابت حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

*مرخصی های اجباری که واحد دانشگاهی به دلیل تشکیل نشدن کلاس یا عدم ارائه درس صادر  می کند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود و شهریه ای بابت آن دریافت نمی گردد.

 

انصراف از تحصیل

دانشجو در صورت تمایل می تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید. دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد.

معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده قبلی پذیرفته شدگان آزمون ورودی

*معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلاً دروسی را در یکی از واحدهای دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند، مشروط به شرایط زیر است:

-  دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.

-  دانشجو از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد. 

-  دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.

-  محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل 80% با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.

-  هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغییر درس مربوط مطابق با آخرین دستور العمل شهریه می باشد.