نام ونام خانوادگی : فرزاد کشاورز
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : دانشجو دکتری
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : keshavarz_2@yahoo.com
تلفن تماس : 07733350820