معاون امور عمرانی

نام و نام خانوادگی:           علیرضا کیانی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
گرایش: عمران
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733682302