معاون علمی

نام و نام خانوادگی:           مجتبی نجفی
رشته تحصیلی: برق
گرایش: قدرت
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: ٠٧٧٣٣٥٥٧٧٠١
پست الکترونیک:  mojtabanajafi2000@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر