مدیر گروه کلیه گرایش های برق ( الکترونیک - مخابرات - کنترل)

نام و نام خانوادگی:           نجمه چراغی شیرازی  
رشته تحصیلی: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های برق ( الکترونیک - مخابرات - کنترل)

کلیه گرایش های برق در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

سه شنبه     8 الی 14    بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

الکترونیک و مخابرات (کارشناسی)

 دروس

سیستم های الکترونیک دیجیتال (کارشناسی ارشد)
مخابرات (کارشناسی ارشد)
کنترل (کارشناسی ارشد)
مدارهای مجتمع الکترونیک (کارشناسی ارشد)
الکترونیک و مخابرات (کارشناسی)
دروس عمومی