شماره تماس دفتر ریاست واحد :

077-33555413

نمابر :

077-33554328

کد پستی : 7514944141

آدرس :

بوشهر - خیابان شهید مطهری - کوچه روبروی آتش نشانی ساختمان دبیرخانه هیات امنا استان بوشهر

 

 

ایمیل :dr.abdollahi49@yahoo.com