شماره تماس دفتر ریاست واحد :

077-33350172

نمابر :

077-33350173

کد پستی : 7514944141

آدرس :

بوشهر - خیابان شهید رئیسعلی دلواری - ساختمان دبیرخانه هیات امنا استان بوشهر

 

 

ایمیل :dr.abdollahi49@yahoo.com