بسمه تعالی

برنامه حضور مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی نیمسال اول 1401-1400

 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته

روز و ساعت حضور

شماره تماس

1

دکتر نصیری

اقتصاد و گمرک

دوشنبه و سه شنبه  12-8

09126062795

2

دکتر شهبازی

هنر وارتباط تصویری

شنبه یکشنبه  12-8

09122011648

3

دکتر فرهمند

حقوق کارشناسی

دوشنبه وچهارشنبه 12-8

09171717902

4

دکتر حسین  افشاری

حسابداری

شنبه و چهارشنبه 12-8

09023773080

5

دکتر کیخسروانی

روانشناسی عمومی

شنبه و چهارشنبه 12-8

09132084724

6

دکتر بهروزی

علوم تربیتی

شنبه و دوشنبه 12-8

09173713190

7

دکتر سعد آبادی

زبان انگلیسی

یکشنبه و دوشنبه 12-8

09173717371

8

دکتر برزگر زاده

حقوق  کارشناسی ارشد و دکتری

دوشنبه و سه شنبه 13-9

09125607068

9

دکتر هاشمی

تربیت بدنی

دوشنبه و چهارشنبه 12-8

09177715583

10

دکتر جعفری نیا

جامعه شناسی

سه شنبه چهارشنبه 12-8

09171726337

11

دکتر کمالی راد

مدیریت کلیه گرایش ها

شنبه و دوشنبه 12-8

09173710145

12

دکتر عاشوری نژاد

تاریخ تمدن و عمومی معارف

دوشنبه و چهارشنبه 12-8

09173719321

13

دکتر سید صادقی

زبان وادبیات فارسی

سه شنبه وچهارشنبه 14-10

09173144468

14

دکتر شهریاری

علوم سیاسی

دوشنبه و سه شنبه 12-8

09173214586

15

دکتر امینی

روانشناسی بالینی

شنبه و چهارشنبه 12-8

09177722972