نشست تخصصی ویژه کارکنان

نشست تخصصی ویژه کارکنان با عنوان مدیریت روابط در خانواده

نشست تخصصی ویژه کارکنان با عنوان مدیریت روابط در خانواده توسط سرکار خانم دکتر کیانی در مورخه ۹۸/۹/۱۹ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد .

نشست تخصصی ویژه کارکنان واحد با عنوان مثبت اندیشی و رهایی از افکار منفی

نشست تخصصی ویژه کارکنان واحد با عنوان مثبت اندیشی و رهایی از افکار منفی توسط خانم دکتر کیخسروانی عضو هیات علمی دانشگاه در موخه ۹۸/۸/۱۴ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.