مدیر خدمات پژوهشی و تولید علم

  نام ونام خانوادگی : محمود سراجی
رشته تحصیلی : عمران
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی :

 

 

  تلفن تماس : 07733683709