مدیر خدمات پژوهشی

  نام ونام خانوادگی : حسن مزارعی
رشته تحصیلی : آمار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی :

Mazarei_hasan@yahoo.com

  تلفن تماس : 07733557705