راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان جدید :  برای دریافت راهنما اینجا کلیک کنید.

مدارک موردنیاز جهت آپلود توسط پذیرفته شد گان جدید در سامانه آموزشیار: کلیک کنید.