آرشیو چند رسانه ای

همه اندیشه و گفتار و کردار نیک نتیجه علم و معرفت است و همه ی اندیشه و گفتار وکردار زشت ثمره نادانی.