نام ونام خانوادگی : یوسف قیصری
رشته تحصیلی : ریاضی محض
مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه علمی : استاد یار
پست الکترونیکی : yousof.gheisari@iaubushehr.ac.ir
شماره تماس :   07733555413
      نمابر: 07733554328

اطلاعات بیشتر