برنامه پاسخگویی آنلاین پشتیبانان در ایام برگزاری امتحانات آنلاین دروس عمومی و معارف
تاریخ  امور آموزشی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی
 ساعت 7 الی 13:30 شماره تماس توضیحات 
99/03/24  الی
99/03/25
طوبی میرشکاری 077-91090394 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 910 را شماره گیری نمایید
رضا گردان لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 911 را شماره گیری نمایید
حمید معتمدی لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 912 را شماره گیری نمایید
 ساعت 13:30 الی 19 شماره تماس توضیحات
رضا عبدی پور 077-91090394 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 913 را شماره گیری نمایید
سعید رضایی نژاد لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 914 را شماره گیری نمایید
   ساعت 7 الی 13:30 شماره تماس توضیحات 
99/03/26  الی
99/03/27
طوبی میرشکاری 077-91090394 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 910 را شماره گیری نمایید
رضا عبدی پور لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 913 را شماره گیری نمایید
سعید رضایی نژاد لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 914 را شماره گیری نمایید
 ساعت 13:30 الی 19 شماره تماس توضیحات
رضا گردان 077-91090394 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 911 را شماره گیری نمایید
حمید معتمدی لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 912 را شماره گیری نمایید
تاریخ  امور آموزشی دانشجویان دانشکده علوم انسانی
 ساعت 7 الی 13:30 شماره تماس توضیحات 
99/03/24  الی
99/03/25
مسعود ارغوانی 077-91090395 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 916 را شماره گیری نمایید
مریم محمدپور لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 917 را شماره گیری نمایید
مریم رزازان لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 918 را شماره گیری نمایید
 ساعت 13:30 الی 19 شماره تماس توضیحات
سیما شاکریان 077-91090395 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 919 را شماره گیری نمایید
محمد پیشان لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 920 را شماره گیری نمایید
حمید بختیاری لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 921 را شماره گیری نمایید
   ساعت 7 الی 13:30 شماره تماس توضیحات 
99/03/26  الی
99/03/27
سیما شاکریان 077-91090395 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 919 را شماره گیری نمایید
محمد پیشان لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 920 را شماره گیری نمایید
حمید بختیاری لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 921 را شماره گیری نمایید
 ساعت 13:30 الی 19 شماره تماس توضیحات
مسعود ارغوانی 077-91090395 لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 916 را شماره گیری نمایید
مریم محمدپور لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 917 را شماره گیری نمایید
مریم رزازان لطفا پس از شنیدن صدای اولین بوق عدد 918 را شماره گیری نمایید
تاریخ ثبت نام و امتحانات شماره تماس توضیحات
99/03/24  الی
99/03/27
محمد حسن رفعت 077-91090396 پس از شنیدن صدای اولین بوق یکی از شماره های 922 الی 923 را شماره گیری نمایید
سید علیرضا قریشی
افسانه رحیمی پور 077-33341003 ساعت 7:15 الی 17
مریم عطایی
تاریخ صندوق رفاه دانشجویی شماره تماس توضیحات
99/03/24  الی
99/03/27
عبداله صادقی زاده 09179747727 از ساعت 7  الی 18
تاریخ امور دانشجویی(نظام وظیفه) شماره تماس توضیحات
99/03/24  الی
99/03/27
رضا طهماسبی 09177736084 از ساعت 7 الی 18
تاریخ پشتیبانی فنی(نرم افزاری) شماره تماس
ساعت 7:15 الی 13:30 ساعت 13:30 الی 19
99/03/24  الی
99/03/27
علی رفیعی آرمان قاسمی 077-33341002
داود درخشان علی رفیعی
امیرعلی رستم پور 09177721380
تاریخ شهریه دانشجویی شماره تماس توضیحات
99/03/24  الی
99/03/27
عبدالرضا نمازی 077-91090397 پس از شنیدن صدای اولین بوق یکی از شماره های 924 الی 925 را شماره گیری نمایید
عبدالکریم ایزدبخش