شماره تماس مسئولین آموزش و دانشکده ها

سرپرست دانشکده علوم انسانی

(نصراله سلامی)

مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی

(حسین ریشهری)

معاون دانشکده فنی و مهندسی

(یوسف مردانی)

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

(محمد هادی اتابک زاده)

رئیس اداره امتحانات و ثبت نام

(سید علیرضا قریشی)

مدیر آموزش

(غلامحسین وطن خواه)

کارشناس انفورماتیک

(امیر علی رستم پور)

09171765039 09177710778 09177754919 09173785167 09177725595 09381484319 09177721380