نام ونام خانوادگی : یوسف قیصری
رشته تحصیلی : ریاضی محض
مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه علمی : استاد یار
پست الکترونیکی : yousof.gheisari@iaubushehr.ac.ir
   
 
سوابق تحصیلی:  
لیسانس : ریاضی محض از دانشگاه شیراز
   
فوق لیسانس : ریاضی محض گرایش جبراز دانشگاه خیام مشهد
 
دکتری : ریاضی محض هندسه جبری از دانشگاه ملی مالزی
 
فوق دکتری : ریاضی محض هندسه جبری از دانشگاه ملی مالزی  
 

اطلاعات بیشتر