مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

مرکز تحقیقات انرژی نو
مرکز تحقیقات نخل
مرکز تحقیقات آبزیان گرمسیری