مدیر گروه رشته پرستاری

نام و نام خانوادگی:           روح اله عصمتی قره چاه
رشته تحصیلی: پرستاری
گرایش: پرستاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 09124864699
پست الکترونیک: