برنامه ترم بندی  رشته پرستاری

کارشناسی پرستاری

مدیر گروه رشته پرستاری

نام و نام خانوادگی:           مرجان طریقت  
رشته تحصیلی: پرستاری
گرایش: داخلی جراحی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس:  
پست الکترونیک: marjantarighat@gmail.com