نشست تخصصی ویژه کارکنان

نشست تخصصی ویژه کارکنان با عنوان مدیریت روابط در خانواده

نشست تخصصی ویژه کارکنان با عنوان مدیریت روابط در خانواده توسط سرکار خانم دکتر کیانی در مورخه ۹۸/۹/۱۹ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد .

نشست تخصصی ویژه کارکنان واحد با عنوان مثبت اندیشی و رهایی از افکار منفی

نشست تخصصی ویژه کارکنان واحد با عنوان مثبت اندیشی و رهایی از افکار منفی توسط خانم دکتر کیخسروانی عضو هیات علمی دانشگاه در موخه ۹۸/۸/۱۴ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.

 

 

نشست تخصصی ویژه دانشجویان

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان بررسی و آموزش مهارت های ارتباطی زوجین

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان بررسی و آموزش مهارت های ارتباطی زوجین توسط سرکار خانم دکتر دیره عضو هیات علمی دانشگاه در مورخه۹۸/۹/۱۸ در دانشکده انسانی برگزار گردید.

 

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان رموز کامیابی و پیروز در افراد موفق

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان رموز کامیابی و پیروز در افراد موفق در مورخه ۹۸/۹/۳ در دانشکده انسانی برگزار شد . مدرس دوره ( آقای اکبری)

کارگاه آموزشی ویژه کارکنان ، اساتید و دانشجویان