قابل توجه اساتید محترم گروه های آموزشی علوم انساني و هنر و معماري

روسای محترم دانشکده ها و مدیران محترم گروه های آموزشی  نظر به برنامه سازمان مرکزي در خصوص امتيازدهي و توانمندسازي(ارتقاي) اساتيد گروه علوم انساني و هنر و معماري مقتضي است به اساتید مورد نظرتاکید گردد   تا مورخ 98/4/20 با مراجعه به لينک زير نسبت به تکميل فرمهاي مربوطه و ارسال کليه مستندات فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرائي به اداره هيات علمي واحد اقدام فرمائيد. فرم هاي مذکور از سال 88 به بعد تکميل شود. همچنين کد فعاليتهاي پژوهشي بر اساس جدول ضميمه قيد گردد.

http://iaub.ir/sazman.rar