نام و نام خانوادگی:حسین اسماعیلی
   سمت:مدیر گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی:مهندسی شیمی- محیط زیست و تصفیه پساب و پدیده های انتقال
   پست الکترونیکی:esmaeili.hossein@gmail.com
   رزومه
   نام و نام خانوادگی:داریوش جعفری
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی:مهندسی شیمی-محیط زیست و پدیده های انتقال
   پست الکترونیکی:
   رزومه
   نام و نام خانوادگی: مسعود صابری
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی:مهندسی شیمی-غشاء
   پست الکترونیکی:
   رزومه
   نام و نام خانوادگی: غلامحسین وطن خواه
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دانشجوی دکتری
   رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-گاز
   پست الکترونیکی:
   رزومه
   نام و نام خانوادگی: پرهام روحی نجف آبادی
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی:مهندسی شیمی-طراحی فرایند
   پست الکترونیکی:
   رزومه
<