روال امور آموزش

روال ثبت نام امتحان معرفی به استاد
روال اخذ مرخصی تحصیلی
روال انصراف از تحصیل
روال بررسی درخواست تجدید نظر نمره
روال معادلسازی
روال فارغ التحصیلی