برنامه هفتگی حضور مدیران گروه دانشکده علوم انسانی

نام مدیر گروه

رشته مربوطه

روزهای حضور

ساعت حضور

دکتر حسن زاده

حقوق

شنبه و  یکشنبه

صبح تا ظهر

دکتر محمدرضا شهبازی

ادبیات نمایشی، سینما و ارتباط تصویری

شنبه و  یکشنبه

صبح تا ظهر

دکتر مصطفی قاسمی

حسابداری

شنبه، یکشنبه و چهارشنبه

صبح تا ظهر

آقای هومن نصیری

اقتصاد و گمرک

یکشنبه و دوشنبه

صبح تا ظهر

آقای بهمن توفیقی

مشاوره، روانشناسی و آموزش ابتدایی

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

خانم فخرالسادات هاشمی

تربیت بدنی

شنبه و یکشنبه

صبح تا ظهر