برنامه هفتگی حضور مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی

نام مدیر گروه

رشته مربوطه

روزهای حضور

ساعت حضور

دکتر روزبه حمزه ئیان

مهندسی برق

سه شنبه و چهارشنبه

10 الی 14

دکتر محسن دریس زاده

مهندسی عمران

دوشنبه و چهارشنبه

10 الی 14

دکتر مسعود صابری

مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

سه شنبه و چهارشنبه

10 الی 14

دکتر طالب خفایی

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سه شنبه و چهارشنبه

10 الی 14

دکتر محمدعلی رحیمی

مهندسی معماری

شنبه، یکشنبه و دوشنبه

10 الی 14

دکتر محمد هادی اتابک زاده

علوم پایه

سه شنبه و پنج شنبه

10 الی 14