نام و نام خانوادگی:اسمعیل کمالی راد
   سمت:مدیر گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی:مدیریت منابع انسانی
   پست الکترونیکی:kamalirade@yahoo.com
   رزومه
   نام و نام خانوادگی:محمد بهروزی
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی:مدیریت آموزشی
   پست الکترونیکی:dr_m_behroozi@yahoo.com
   رزومه
   نام و نام خانوادگی: سید عباس موسوی
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی آموزشی
   پست الکترونیکی:
   رزومه
   نام و نام خانوادگی: مانی آرمان
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
   پست الکترونیکی:
   رزومه
   نام و نام خانوادگی: حمید شاهبندرزاده
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی: تحقیق در عملیات
   پست الکترونیکی:
   رزومه
   نام و نام خانوادگی: امیر فرخ نژاد
   سمت:عضو گروه
   مدرک:دکتری
   رشته تحصیلی:مدیریت آموزشی
   پست الکترونیکی:
   رزومه