کارشناس امور پژوهشی ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی:           سید محمد حسین فرهی بوشهری
رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی
گرایش: برنامه ریزی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: 07733552099